TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DÜZCE ESNAF ve SANATKARLAR
ODALARI BİRLİĞİ
KURUMSAL BAŞKAN YÖNETİM KURULU ODALARIMIZ İLETİŞİM
Sık Kullanılanlar - İşkur İşveren Hizmetleri

Ülkemizde mesleki eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünü karşılamadaki eksikliği, sermaye yoğun yatırımların önem kazanmasıyla üretim biçiminin yapısal değişikliği, yeni teknolojilerin giderek daha yoğun bir şekilde kullanılması, işgücünün mevcut mesleki bilgi ve becerisinin geçersiz hale gelmesine neden olmakta ve bu unsurlar işgücünün yeni beceriler kazanmasını gerektirmektedir.

Bu nedenle, yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde İŞKUR' un sunduğu işgücü uyum hizmetleri daha da önem arz etmektedir. Kurumumuzun eğitim ve istihdam konusunda işverenlerimiz ile eğitim kuruluşları arasında işbirliği yapmasını zorunlu kılmaktadır. İŞKUR' un işverenlerimize sunmuş olduğu hizmetleri dört başlık altında toplayabiliriz;

A) İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları,
B) Staj Programları,
C) Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamındaki Sertifika Programları,
D) İşletmelerde Eğitim Seminerleri.

Söz konusu hizmetlerimiz aşağıda ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

A) İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları

İşe göre eleman bulmakta sıkıntı çekiyorsanız, istihdam edeceğiniz işçinin mesleki sertifikasının olmasını istiyor ve iş öğrenme maliyetine katlanmak istemiyorsanız size yardımcı olabiliriz. Bunun için en az % 50 istihdam taahhüdünde bulunmanız yeterli. Özellikle işletmenin yeni kuruluş aşamasındaki işçi ihtiyaçlarında veya yıllık eksilen işçi sayınız kadar alacağınız işçi alımlarında, istihdam taahhüdünde bulunmanız durumunda iş öğrenme maliyeti Kurumumuzca karşılanmaktadır.
Söz konusu kurs programları yoluyla alınan işçi alımlarındaki avantajlar;
1.) Mesleğe ve işin niteliğine göre işçi yetiştirilmesi sağlanacak,
2.) Meslek sertifikası olan işçi istihdam etme imkânı sağlayacak(Özellikle ağır ve tehlikeli işler kapsamında çalışacakların mesleki sertifikalarının bulunması kanuni zorunluluktur),
3.) İstihdamını düşündüğünüz işçinin performansını, çalışma disiplinini işbaşında görme imkânı sağlayacak ve işe uygun gördüğünüz kişiyi seçme şansınız olacaktır.

Program süresince kursiyerlere günlük 15.-TL kursiyer ödenmesi, kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığına karşı SGK' ya primlerinin yatırılması Kurumumuzca yapılacaktır.

.
B) Staj Programları

İşsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını teminen Kurumca belirlenen asgari şartları taşıyan işyerlerinde işbaşında eğitilmesine yönelik programlardır.
Bir mesleği olmakla birlikte, yeni mezun olması veya uzunca bir süre kendi mesleğinde çalışma olanağı bulamayan ve mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve tecrübesini artırmak isteyen işsizlerin, mesleklerini geliştirebileceği işletmelerde, mesleği ile ilgili alanlarda en fazla 6 ay süre ile işletmeden herhangi bir ücret almaksızın iş deneyimi ve işletme kültürü kazanma amacıyla düzenlenen programlardır.

Program boyunca, stajyere İŞKUR tarafından günlük 15.-TL ödenmekte ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı'na karşı sigortaları yapılmaktadır. Ayrıca, program sonunda işletme yetkilisi ve İşkur'un birlikte imzaladıkları stajyer belgesi düzenlenerek stajyere verilmektedir. Staj programlarında istihdam garantisi yoktur. Ancak, işverenin istemesi durumunda staj süresinin sonunda stajyeri işe alabilir.

Söz konusu programın amacı, işverenlerin tecrübeli işçi taleplerinin karşılanması ve işçilerin de yeni mezun olmasından kaynaklanan tecrübe eksikliği veya uzunca bir süre kendi mesleğinde çalışma olanağı bulamaması nedeniyle mesleki gelişimini sağlamak suretiyle istihdam edilebilirliğinin artırılmasıdır.

C) Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamındaki Sertifika Programları

İstihdamın artırılması kadar, korunması da büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanunun 85 inci maddesi gereğince ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin mesleki sertifikalarının olması kanuni zorunluluktur. Söz konusu Kanun maddesine aykırı davranış durumlarında işverenlere aynı kanunun 108./d maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanmaktadır.
Dolayısıyla, hem işverenlerimizin kanuni zorunluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olarak idari para cezalarına muhatap olmalarını önlemek ve hem de işçilerimizin işsiz kalmalarının önlenmesi ile işten ayrılmaları durumunda istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla, işbaşında eğitim kapsamında, yasanın verdiği yetkiye dayanılarak Kurumumuzca sertifika programı düzenlenmektedir.

İstihdamın korunması amacına yönelik bu faaliyetlerimizle hem işverenlerimize hem de işçilerimize yardımcı olunmak suretiyle, Kanunun Kurumumuza verdiği görevi yerine getirmeye çalışmaktayız. Söz konusu sertifika programları ücretsiz olarak düzenlenmekte ve işverenlerimizden / işçilerimizden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

D) İşletmelerde Eğitim Seminerleri

İŞKUR' un gerçekleştirdiği çalışmalardan biri de çalışan işgücüne yönelik işletmelerde eğitim seminerleridir. Bu seminerler ile çalışan işgücünün, işletme ve verimlilik kültürü, kalite ve iş güvenliği bilinci artırılarak yüksek performansa ulaşmasına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, ilk ve orta kademe yöneticilerine de yöneticilik ve eğiticilik niteliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmektedir.
Bu görev, 4904 Sayılı "Türkiye İş Kurumu Kanunu" nun (3-c) ve (9-b) inci maddelerindeki hükümlerine dayanılarak, "istihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri düzenlemek" şeklinde belirtilmektedir. Söz konusu seminerler talebe bağlı olarak, masraf karşılığı alınarak Kurumumuz eğitim uzmanlarınca işyerlerinde veya işverenlerin belirleyeceği yerlerde, modern eğitim araç-gereçleri kullanılarak aktif öğretim metotları ile bir işbaşı eğitim programı uygulaması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, program sonunda katılımcılara katıldıkları programla ilgili sertifika verilmektedir.

 

Bilindiği üzere, işverenler nitelikli ve tecrübeli işçi bulmakta zorlanmaktadır. İŞKUR bu anlamda işverenlerin nitelikli ve tecrübeli işçi bulma sorununu çözümlemek, diğer taraftan da iş arayanlara iş tecrübesi ve işletme kültürü kazandırarak işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılabilmesi için “işbaşı eğitim programları” düzenlemektedir. İşbaşı eğitim programlarının amacı; işgücünün nitelikli hale getirilerek işçi ve işverene destek sağlamaktır.

Dolayısıyla, yukarıdaki amacın gerçekleştirilmesi için en az 2 sigortalı işçisi olan her işverene, talep etmesi halinde yeni alacağı bir işçinin 6 ay boyunca ücreti İŞKUR’ca karşılanmaktadır. Ayrıca, yeni alınacak olan işçinin, programın sürdüğü 6 ay boyunca “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” ile “Genel Sağlık Sigortası” primlerinin ödenmesi de İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılar sigorta portalına İŞKUR tarafından girilerek primlerinin SGK ya ödenmesi Kurum tarafından sağlanmaktadır.

Katılımcılar devam ettiği her gün için 25 TL. ve aylık 650 TL. alma imkanı bulmakta ve ücretleri İŞKUR tarafından her ay sonunda banka hesap numaralarına havale edilmektedir. Bu programla işverenlerin aradığı nitelikli işgücünü, her meslekte yedekleme imkanı sağlanmaktadır. Programın aşağıdaki soru cevaplarla daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Diğer taraftan, 6 aylık programın sonunda işverenin katılımcıyı işe alması halinde, 6111 sayılı Kanundaki SGK teşviğinden işverenlerimizin yararlanması da sağlanabilecektir. Söz konusu SGK teşviği, işveren SGK prim hissesinin tamamının 3,5 yıla kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğidir. Bu desteğin ön şartı olan; alınacak işçinin işe alımından önceki 6 ay sürede işsiz olma şartı, katılımcının İŞKUR projesi kapsamında “işbaşı eğitimi programı” nda eğitimde olması nedeniyle otomatikman yerine gelmiş olacaktır.

İşbaşı Eğitim Programından istifade eden işverenler, istediği elemanı kendi işletmesine uygun olarak yetiştirme imkanı sağlamış, işe almadan önceki sürede kişiyi denemiş, iş öğrenme maliyetinden kurtulmuş olacaktır. Ayrıca, işletmeye uyumu sağlanmış ücretsiz işgücü istihdam etme kolaylığına da kavuşmuş olacaktır.

İŞKUR’un düzenlediği “İşbaşı Eğitim (Staj) Programları” nın işverenlere sağladığı avantajların soru-cevap şeklinde anlatımı…

7 soruda “İşbaşı Eğitim Programları”... İşte ayrıntılar, işte fırsat...

SORU-1 İŞKUR’un düzenlemiş olduğu işbaşı eğitim programının yasal dayanağı nedir?
CEVAP-1 İşbaşı eğitim programlarının yasal dayanağı 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan “Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği” dir. Bu yasal düzenlemeler doğrultusunda işverenlerin talep ettiği her işbaşı eğitim programı katılımcısına; işçi, işveren ve İŞKUR’un birlikte imzaladığı “İşbaşı Eğitim Sözleşmesi” düzenlenerek taraflara birer suret verilmektedir. İşyerinin iş müfettişleri, SGK denetmenleri veya diğer denetim elemanlarınca denetlenmesi durumunda düzenlenen sözleşmeler denetim elemanlarına gösterilmektedir.

SORU-2 İŞKUR’un düzenlemiş olduğu işbaşı eğitim programlarından hangi işverenler yararlanabilir?
CEVAP-2 İşbaşı eğitim programlarından işverenlerin yararlanabilmesi için;

- En az 2 sigortalı çalışan sayısının olması,
- Alınacak katılımcının işverenin 3 aylık ortalama sigortalı sayısına ilave olması,
gerekmektedir. 3 aylık ortalama sigortalı sayısına ilave olma ifadesini örnekle açıklayacak olursak;

Örnek:
Katılımcının işbaşı eğitim programına başlama tarihi 15 Ekim 2012 olduğunu düşünürsek,
Firmanın SGK prim hizmet belgesindeki toplam çalışan sayılarına (ay içerisinde işe giren ve işten ayrılanların tamamının yer aldığı) baktığımızda;
Temmuz 2012 ayında 6 çalışan,
Ağustos 2012 ayında 7 çalışan,
Eylül 2012 ayında 5 çalışan,
olduğunu düşünürsek, son 3 ayın aritmetik ortalamasını bulmamız gerekecektir. Dolayısıyla işverenin 3 aylık ortalama sigortalı sayısının (6+7+5)/3=6 olduğunu görürüz. İşbaşı eğitim programının başlayacağı tarih olan 15 Ekim 2012 tarihi itibarı ile işverenin çalışan sigortalı sayısı 6 veya üzerindeyse programdan yararlanabilecek, şayet bu sayının altındaysa programdan yararlanamayacaktır.

SORU-3 İşverenlerin kaç katılımcıya kadar işbaşı eğitim programlarından yararlanma imkanı bulunmaktadır?
CEVAP-3 İşverenler çalıştırdığı sigortalı sayısının %10 una kadar katılımcı talebinde bulunabilirler. Ancak, programın başlayabilmesi için işverenin en az 2 sigortalı çalışanının bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla işveren, 2-14 arası sigortalı işçi çalıştırıyorsa 1 katılımcıdan, 15-24 arası sigortalı işçi çalıştırıyorsa 2 katılımcıdan yararlanabilir.

SORU-4 İşverenin 6 aylık sözleşme imzaladığı katılımcının kendi isteği ile ayrılması veya işverenin herhangi bir nedenle program bitmeden katılımcıyı işe alması durumunda işveren yeni katılımcı talebinde bulunabilir mi?
CEVAP-4 İşverenin, sözleşme bitiş tarihinden önce katılımcıları işe alması veya katılımcıların programdan ayrılması hallerinde işverenler bu kişiler yerine yeni katılımcı talebinde bulunabilirler. Ancak, yeni katılımcı talebinde bulunabilmek için 3 aylık ortalama sigortalı sayısına ilave olma şartı yeniden aranır.

SORU-5 İşbaşı eğitim programı kapsamında İŞKUR’ca karşılanacak giderler nelerdir?
CEVAP-5 İşbaşı eğitim programı kapsamında İŞKUR’ca karşılanacak giderler şunlardır;

Katılımcılara, işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili gün için yapılan kursiyer zaruri giderlerinden, (günlük 25-TL.)
Programlara devam edilen süre içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta primlerinden oluşur.

SORU-6 İşbaşı eğitim programının süresi nedir?
CEVAP-6 Program süresi, haftalık 45 saatten ve toplamda 6 aydan fazla olmayacaktır.

SORU-7 İŞKUR’un düzenlemiş olduğu işbaşı eğitim programının genel esasları nelerdir?
CEVAP-7 İşbaşı eğitim programlarının genel esasları şunlardır;

a) İşbaşı Eğitim Programları işverenin kendisi dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 4. Maddesinin (a) fıkrasında tanımlanan sigortalılar kapsamında en az 2 çalışanı bulunan işyerlerinde düzenlenir.

b) Katılımcıların, işbaşı eğitim programlarının başlamadan önceki son 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması gerekmektedir.

c) Katılımcıların, bu programın başlama tarihinden önceki son 3 aylık dönemde, işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekmektedir.

d) Programa başlayacak kişilerin, işverenin 1. derece kan hısmı olmaması gerekmektedir.

e) Katılımcıların programa devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, mazeret izni verilebilir. Bu izinler, katılımcıların devam çizelgelerinin arkasına uygun bir şekilde yazılır. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla 5 günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin 1/10’unu aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların programla ilişikleri kesilir.

f) İşbaşı eğitim programı kamu kurum/kuruluşlarında uygulanmaz. Kamu kurum/ kuruluşlarının payının %50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerde işbaşı eğitim programı düzenlenebilir.

g) İşbaşı eğitim programlarının düzenlendiği işyerlerinden hiçbir surette vergi, SGK prim ve prime ilişkin borcu ile SGK’ca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge istenmez.

h) Bir işyerinde işbaşı eğitim programının düzenlenme şartlarından biri olan katılımcıların “son 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması” hususu işbaşı eğitim programı başlangıcında kontrol edilecektir. Bu kapsamda “ortalama sigortalı sayısına ilave olması” hususu aynı il sınırları içinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan toplam sigortalı sayısına göre değerlendirilecektir. Programın devamı sırasında işyerindeki sigortalı sayısının bir ay süreyle başlangıçtaki sayıya ulaşmaması halinde, azalan çalışan sayısı kadar işbaşı eğitim programı katılımcısının çalışmasına son verilecektir. Hangi katılımcının çalışmasına son verileceğine işveren karar verecektir.

i) İşverenlerin 1 yıl içerisinde yeni katılımcı talebinde bulunabilmesi için son 1 yılda işbaşı eğitimine katılanların %20’sinin aynı işyerinde istihdam edilmiş olması gerekmektedir.

j) Üç kişiden az katılımcının bulunduğu işyerleri programın başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az bir katılımcı istihdam etmemiş ise işbaşı eğitim programından bir kez faydalanabilir.

k) İşveren katılımcıların bir kısmını veya tamamını sözleşme süresinin bitiminden önce işe alabilir. Bu durum sözleşme hükümlerine aykırılık olarak değerlendirilemez. Katılımcıların bir kısmının veya tamamının işveren tarafından işe alınması ve/veya –herhangi bir nedenle- katılımcı sayısında azalma olması halinde, işveren yeni katılımcı talebinde bulunabilir. Ayrıca işyerleri programın her safhasında katılımcı talebinde bulunabilir. Bu halde talep normal bir talep gibi işleme alınarak, işverenin geriye dönük son 6 aylık sigortalı sayısı üzerinden çalıştırabileceği kişi sayısı hesaplanır, -varsa- mevcut katılımcılar hariç geriye kalan kişi sayısınca katılımcıya izin verilir.

l) İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler.

m) Herhangi bir mesleki eğitim ve vasıf içermeyen konularda katılımcı çalıştırılamaz (beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı, vb.).

Açıklamalar doğrultusunda hizmetlerimizden yararlanmak istemeniz halinde lütfen bizi arayın!

İŞKUR DÜZCE İL MÜDÜRLÜĞÜ
TEL : 0 380 523 20 34
FAX : 0 380 523
97 64

© Copyright 2012 - Tüm Hakları Saklıdır. - T.C. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği