VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER

  • Bildirim Formu doldurulur.
  • Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
  • İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
  • İkametgah İlmühaberi
  • İşe Başlama Formu
  • Nüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.


İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER
10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edilecek olan durumuna uygun beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER

-Vergi dairesine kayıt belgesi
-3 fotoğraf
-Nüfus cüzdanı örneği
-Sicile kayıt belgesi
-Alanında ustalık belgesi

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER

-Mükellefiyet Belgesi
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-E- Yoklama Belgesi

-1 Adet Vesikalık Fotoğraf ( güncel )
-Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE BİLDİRİMİ

Kanunun 4/b bendi kapsamında (kendi nam ve hesabına çalışan) sigortalı sayılanlardan;

- Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlamakta ve bu tarih vergi dairelerince Kuruma bildirilmektedir.

- Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine tescil tarihi itibarıyla başlamakta ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince Kuruma bildirilmektedir.
Sigortalıların Prime Esas Kazançları

5510 sayılı Kanun ile basamak sistemi kaldırılmıştır.

Kanunun (4/b) kapsamında bulunan sigortalıların (esnaf ve sanatkarların) prime esas kazançları yürürlükteki asgari ücretin brüt tutarı ile 6,5 katı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilmektedir.

Sigortalı aynı zamanda yanında işçi çalıştırıyorsa yani işveren ise, beyan ettiği kazanç çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazancının en yükseğinden daha az olamayacaktır.


Paylaş: