Kapasite Raporu; imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Konfederasyonumuzun onayından itibaren üç yıl geçerliliği olan bir belgedir.
Boş Kapasite Raporu Formu

Kapasite Raporunun Düzenlenme Esasları;
Kapasite Raporlarının düzenlenmesi ve onaylanması esnasında, 5362 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile 39. maddesinin "l" bendine dayanılarak hazırlanan Kapasite Raporu Yönetmeliği esasları çerçevesinde hareket edilmektedir.
Kapasite raporu, esnaf ve sanatkarların kayıtlı bulundukları esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından tanzim edilir. Bu iş için görevlendirilecek Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu, üretim konusu ile ilgili mühendis veya teknik elemanlar, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden teşkil eder.
Yazılı talebe istinaden, esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığı tarafından tanzim edilen kapasite raporu, ilgili oda başkanı, genel sekreteri ve mühendis tarafından onaylandıktan sonra, tanzim tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde onaylanmak üzere bağlı bulunduğu birliğe gönderilir.
Kapasite raporu ilgili odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından , birlik başkanının ve genel sekreterinin kontrolü ve onayından sonra, onaylanmak üzere Konfederasyonumuza gönderilir.
Konfederasyonumuzca , onaylanan kapasite raporlarının dört adeti birlik , oda ve ilgilisinde kalmak üzere ilgili birliğe gönderilir. Bir adeti de Konfederasyonumuzda muhafaza edilir.

Kapasite Raporu Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1- Kapasite raporları, sadece mühendisler tarafından düzenlenecek.

2- Kapasite raporları 4 nüsha olarak düzenlenecek.

3- Kapasite Raporunun 1.sayfasında yer alan " Rapor Tarihi " kısmına, kapasite raporunun tanzim edildiği tarih, Rapor No'su " kısmına ise, kapasite tanzim tarihine göre odalarca tutulan " Kapasite Raporu Kayıt Defteri "nden odanın vereceği numara yazılacak.

4- Kapasite raporunun 1.sayfasının en altındaki mühendis yazan yere, raporu düzenleyen mühendis; unvanı ile birlikte, diploma numarasını ya da bağlı olduğu oda üyelik numarasını mutlaka yazacak.

5- Kapasite raporunun ilk sayfasında yer alan " Faaliyet Konusu " kısmına, işyerinin " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı "nın faaliyet konusu kısmında yer alan ifade yazılacak.

6- Kapasite raporunun " Personel Durumu " kısmına, ( SSK ) Sosyal Sigortalar Kurumuna tevdi edilen prim ödeme bordrolarında yer alan personelin yazılacaktır.

7- Kapasite Raporunun unvanı kısmına işyerinin vergi levhasında, esnaf sicil tasdiknamesinde yer alan unvan yazılacak.

8- Kapasite Raporunun Tescilli Markası kısmına, işyerinin Türk Patent Enstitüsünden alınmış " Marka Tescil Belgesi " varsa, belgedeki marka adı yazılacak.

9- Kapasite Raporunun " İşyeri Durumu " kısmında " Kiracı " ile ilgili yer işaretlenmiş ise, kapasite raporunun " Sermaye- Kıymetler Durumu " kısmında yer alan " Arazi ve Bina " ile ilgili yerin karşılığına her hangi bir değer yazılmayacak.

10- Kapasite Raporunun 2.sayfasında, işyerine ait makinelerin motor gücü ya da çektiği kilovat değeri yazılırken, sadece bir makinenin değeri değil, bu makinenin adedi ne kadar ise o sayı ile çarpıldıktan sonraki değeri yazılacak.

11- Kapasite raporunun 2.sayfasında yer alan makine ve tesisata ait " Puan " sütununa her hangi bir şey yazılmayacak.

12- Kapasite hesaplamasını, günde 8 saat ve yılda 300 işgünü üzerinden yapılacak.

13- Kapasite hesaplamasında, üretimdeki dar boğaz mutlaka dikkate alınacak.

14- Kapasite Raporunun 2.sayfasında yıllık üretim kapasitesi bölümünde yazılı olan ürünler, işyeri ruhsatının faaliyet konusu kısmında yer alan ürünlerle aynı olacak.

15- Kapasite Raporunun " Kapasite Hesabı " ile ilgili 3. sayfasında; işyerinde birden fazla mal üretimi yapılıyorsa, bunlardan her birinin üretim miktarı ile bunlarda kullanılacak ham, yardımcı ve ambalaj maddelerinin isimleri ve yıllık tüketim miktarları belirtilecek.

16- Kapasite Raporunun 2. ve 4. sayfasındaki sütunlarda yer alan " Madde Kodu " kısımlarına her hangi bir şey yazılmayacak.

17- Kapasite Raporunun 4.sayfasında yer alan " Yıllık Tüketim Kapasitesi " bölümüne, işyerinin yıllık ihtiyaç duyduğu ( ham madde, yardımcı madde, katkı maddesi ve ambalaj ) maddelerinin cinsi, özellikleri ve teknik adları, birimi ( adet, kg, ton vs ) ve miktarları rakamla ve yazı ile yazılacak.

18- Düzenlenen kapasite raporu, başta mühendis olmak üzere, oda genel sekteri ve başkanı tarafından imzalanmadan önce mutlaka incelenecek.

19- Düzenlenen kapasite raporu; Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun, 29 Ocak 1999 tarih ve 23595 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan " Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu kapasite Raporu Yönetmeliği " hükümleri doğrultusunda incelenecek.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :
Kapasite Raporu;
Sanayi Sicili Belgesi Alınmasında,
İhracat İşlemlerinde,
Gıda sicili işlemlerinde,
İhalelere Katılmada,
· Kamu Tahsislerinden Yararlanmada,
· Çalışma İzni Başvurularında,
vb.işlerde gerekli belgedir.

Kapasite Raporu Tasdik Ücretleri :
Kapasite Raporu Tasdik Ücreti:

Yönetim Kurulumuzun 17 Ekim 2006 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla; 5362 sayılı Kanun’un 61 inci maddesinin (e) bendi ve TESK Kapasite Raporu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre alınan, kapasite raporları onay ücretlerinde uygulanan tarife % 50 oranında indirilmiştir. Buna göre; sermaye- kıymetler toplamı üzerinden nispi olarak belirlenen kapasite raporu onay ücreti, odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısını aşamayacaktır.

Bu çerçevede;
* Sermaye- kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçmediği haller için; odanın, birliğin ve Konfederasyonunun ayrı ayrı alacağı kapasite raporu onay ücreti; sermaye- kıymetler durumu toplamının binde onudur.

*Sermaye- kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçtiği haller için; odanın, birliğin ve Konfederasyonunun ayrı ayrı alacağı kapasite raporu onay ücreti; odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısı kadar olacaktır. Bu durumda aşağıdaki oranlar uygulanacaktır.


Paylaş: